Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าว PR > ประกาศงดการจัดประกวดมิสมอเตอร์โชว์ ปี 2021

ประกาศงดการจัดประกวดมิสมอเตอร์โชว์ ปี 2021

เนื่องจากดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควดิ-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอยา่ ง ต่อเนื่องในปัจจุบัน และเพื่อให้สอดรับกบั นโยบายเวน้ระยะห่างเพื่อป้องกนั ความเสี่ยงของผูเ้ขา้ ประกวดทุกท่าน ทางบริษทั กรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จา กัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์และผู้ด าเนินการจัดประกวดมิสมอเตอร์ โชว์ จึงขอประกาศ “งดการจัดประกวดมิสมอเตอร์โชว์ในปี 2021”


ทั้งนี้ ผู้ได้รับต าแหน่งมิสมอเตอร์โชว์ปี2020 และต าแหน่งรองทุกท่าน จะเป็นผู้รับหน้าที่ เป็นผู้แทนในการประชาสัมพันธ์งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 นี้ ตลอด ช่วงระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 24 มี.ค. – 4 เม.ย. 64
ส าหรับการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ในปี ถัดไป จะด าเนินการจัดประกวดตามช่วงเวลาเดิม ในกรณีที่สถานการณ์โรคระบาดได้ลดลงและกลบั สู่ภาวะปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอแสดงความนับถือ

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.