Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าว PR > TK ชี้กำหนดเพดานดอกเบี้ยตามร่างประกาศสัญญาเช่าซื้อของ สคบ. ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งเงินในระบบยากขึ้น

TK ชี้กำหนดเพดานดอกเบี้ยตามร่างประกาศสัญญาเช่าซื้อของ สคบ. ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งเงินในระบบยากขึ้น

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ย้ำร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพร้อมกำหนดเพดานดอกเบี้ยที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงานของผู้ให้บริการและกับค่าความเสี่ยงต่อลูกหนี้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เนื่องจากผู้ให้บริการต้องปรับการดำเนินงานให้รองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มเงินดาวน์จาก 0 – 15%เป็น 30 – 50% ตามโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้า คาดมีผลกระทบเชิงลบทั้งกับภาคอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไทยในภาพรวมทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากภาคประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ ส่งผลต่อยอดขายรถ กระทบตั้งแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ที่มีการจ้างงานกว่า 550,000 คน ซึ่งในปี 2562 มีมูลค่าส่งออกสูงถึง 1.09 ล้านล้านบาท หรือ 6.4% ของมูลค่า GDP ที่ทางภาครัฐส่งเสริมให้เพิ่มการลงทุนในด้านรถไฟฟ้า เพื่อเป็น S Curve ใหม่ของเศรษฐกิจไทยในการส่งออก ซึ่งถ้าตลาดในประเทศไม่มีขนาดใหญ่พออาจจะส่งผลให้ผู้ผลิตไม่ลงทุนต่อในประเทศไทย หรือย้ายฐานการผลิตไปผลิตในประเทศที่มี Economy of Scale ที่ดีกว่าในภูมิภาค เช่น อินโดนีเซีย เนื่องจากมีตลาดภายในประเทศใหญ่กว่าไทย และมีวัตถุดิบ Nickel มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งใช้ในการผลิต Battery รถไฟฟ้า อีกทั้งกระทบการจ้างงานของผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์กว่า 100,000 คน ที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดในประเทศ เมื่อประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ จึงต้องกลับสู่เงินกู้นอกระบบ ภาครัฐจะศูนย์เสียรายได้จากการเก็บภาษีจากธุรกิจเช่าซื้อรถรวมทั้งจากอุตสาหกรรมยานยนต์ได้น้อยลง รวมทั้งผลกระทบกับสังคมในภาพรวมจากเงินกู้นอกระบบที่เพิ่มขึ้นวอนรัฐพิจารณาผลกระทบรอบด้านทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้ออกร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและจะมีการกำหนดเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น TK ได้ศึกษาผลกระทบต่าง ๆ และเห็นว่าหากเดินหน้าตามประกาศดังกล่าว ผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะการเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อซื้อรถข้างต้นจะเป็นไปได้ยากขึ้น โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศทั้งในเมืองและในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากการเดินทางโดยระบบสาธารณะยังไม่เอื้ออำนวยอย่างทั่วถึง

จากร่างประกาศฯ ดังกล่าว ที่คาดว่าจะมีกำหนดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ 15% โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคนั้น ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงานของผู้ให้บริการ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับค่าความเสี่ยงในการให้บริการเช่าซื้อกับลูกหนี้ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รายได้ไม่สม่ำเสมอ และไม่มีหลักฐานทางการเงินประกอบการการกู้ยืมแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากต้องปฏิบัติจริงตามร่างประกาศฯ ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จะต้องปรับการดำเนินงานให้สามารถรองรับกับทั้งต้นทุนในการดำเนินงาน รวมทั้งความเสี่ยงในการให้บริการกับลูกหนี้ เช่น การปรับเงินดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 50% ตามประเภทและรุ่นของรถ รวมทั้งตามโปรไฟล์ความเสี่ยงของผู้บริโภค การเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อหรือปรับเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเป็นต้น

“ปัจจุบันเงินดาวน์เพียง 0 – 15%ของราคารถจักรยานยนต์ ลูกค้าก็ค่อนข้างลำบากในการหาเงินก้อนเพื่อมาดาวน์อยู่แล้ว ล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการสำรวจจากลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ 11,901 ครัวเรือน พบว่า 61.1% ของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาเงินช็อตหรือเงินออมใช้ในกรณีฉุกเฉินไม่ถึง 3 เดือน หรือไม่มีเงินออมเลย โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจในช่วง COVID อีกทั้งหนี้ครัวเรือนสูงถึง 90.5% สูงที่สุดในรอบ 18 ปี ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย และอันดับ 17 ของโลก หากผู้ประกอบการต้องปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ในขณะที่ต้องทำตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด แน่นอนว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะต้องกลับไปใช้บริการกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งจะมีผลกระทบตามมาภายหลังมากมาย ไม่ว่าเรื่องหนี้ครัวเรือนที่สูงปัญหาการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม และไม่สามารถถูกควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายได้ ปัญหาภาระหนี้สูงเกินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้บริโภค รวมถึงปัญหาสังคม อีกทั้งภาครัฐยังไม่สามารถเก็บภาษีจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบได้” นายประพลกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อการเข้าถึงแหล่งเงินในการซื้อรถจักรยานยนต์เป็นเรื่องที่ยากขึ้น จะส่งผลโดยตรงให้จำนวนผู้เช่าชื้อรถจักรยานยนต์ลดลง และจะมีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไทย ตั้งแต่โรงงานผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ โรงงานผลิตอะไหล่ โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ผู้จัดจำหน่าย ดีลเลอร์ บริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน รวมไปถึงบริษัทขนส่งที่จะมีรายได้ลดลง เนื่องจากมีผู้บริโภคเพียง 20% ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ด้วยเงินสด อีก 80% ต้องใช้บริการเช่าซื้อ ในส่วนภาครัฐจะเสียผลประโยชน์จากการจัดเก็บภาษี ทั้งเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีส่งออกภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ควรเก็บได้จากธุรกิจเช่าซื้อ จากผู้ขายรถ ผู้ประกอบรถ ไปถึงจากผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

“ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มานานเกือบ 5 ทศวรรษ TK ต้องการมีส่วนในการสนับสนุนให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่าง ๆ ได้ผ่านการให้บริการทางการเงินต่าง ๆ และบริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ นอกจากนี้ TK ยังเชื่อมั่นในการให้กลไกตลาดควบคุมการบริการและอัตราดอกเบี้ยบริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการสินเชื่อในตลาดกลุ่มนี้จำนวนมากทั้งผู้ให้บริการรายใหญ่และรายย่อย ครอบคลุมลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ รวมทั้งมีการแข่งขันในการให้บริการและการเสนออัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามกลไกตลาดแบบธรรมชาติ กล่าวคือ ผู้เสนอดอกเบี้ยต่ำหรือเงื่อนไขพิเศษก็จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากกว่า ทำให้มีการแข่งขันในการเสนอดอกเบี้ยที่มีการแข่งขันเสรีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ให้บริการสินเชื่อแก่ภาคประชาชนปีละ 60,000 – 100,000 ล้านบาท/ปี และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ จึงอยากขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการทำโครงการช่วยเหลือภาคประชาชน ให้พิจารณาผลกระทบแบบ 360 องศา รวมทั้งศึกษาส่งผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากหลายโครงการที่ผ่านมา ช่วยเหลือประชาชนในระยะสั้น แต่กลับส่งผลลบในระยะยาว” นายประพล กล่าวทิ้งท้าย

Comments

comments

You may also like
TK นำร่องบริการ “ทีเค รถแลกเงิน” 10 จังหวัด ก่อนลุยตลาดทั่วประเทศ ตั้งเป้าพอร์ต 100 ลบ. ปีนี้ และ 1,000 ลบ. ในอีก 3 ปีข้างหน้า
TK 9 เดือนรายได้รวม 1,514.5 ล้านบาท กำไร 345.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37.5%
TK หนุนการศึกษาบุตรพนักงาน มอบทุนการศึกษา 871 ทุน ประจำปี 2564
TK ใจป้ำให้ฟรี! กรมธรรม์ “สงกรานต์…อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซูเปอร์พลัส” คุ้มครองจัดเต็ม ทั้งอุบัติเหตุ – โควิด 19 ติดเชื้อ ผลกระทบจากวัคซีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.